YRKEN

VEM GÖR VAD OMBORD?

En fartygsbesättnings främsta uppgift är att se till att fartyget förs från en hamn till en annan på ett sätt som är säkert för de ombordvarande, lasten, miljön och omgivningen. Ett fartyg är indelat i tre olika avdelningar; däck, maskin och intendentur.

DÄCK

(Nautiska avdelningen)

Befälhavare
Högst ansvarig ombord.

Överstyrman
Chef för nautiska avdelningen. Ansvarar för lastning och lossning.

Andrestyrman
Går vakt och navigerar fartyget tillsammans med överstyrman.

Matros
Hjälper till vid förtöjning, lastning och lossning. Utför underhållsarbete på däck.

MASKIN

(Tekniska avdelningen)

Teknisk chef
Chef för tekniska avdelningen.

Förste fartygsingenjör
Arbetsledare för personalen inom tekniska avdelningen.

Andre fartygsingenjör
Ansvarar för dagliga driftsrutiner ombord.

Motorman
Utför reparationer och underhåll inom tekniska avdelningen.

INTENDENTUR

(Kök och ombordservice)*

Kocksteward
Ansvarar för mathållning, tvätt och städning ombord.

Mässpersonal
Hjälper kocksteward.

*Ombord på passagerarfartyg finns ytterligare befattningar såsom intendent, restaurang, hotell-, och butikschef samt underställd personal inom de olika avdelningarna.